Thông tin sản phẩm

SITTO PHAT 16-16-8-1SiO2+TE (CHUYÊN LÚA)


Giá: 0


Công dụng
  • Kích thích bộ rễ, bộ lá phát triển mạnh.
  • Tăng số nhánh hữu hiệu.
  • Đòng to, trổ đều, bông lớn, bông dài, nhiều hạt, chắc hạt.
  • Cứng cây, xanh lá, chống đỗ ngã, chống chịu hạn mặn tốt.
  • Tăng năng suất, tiết kiệm phân bón và tăng lợi nhuận.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1G30tznko70B9ovvZYh8xonri0A333MsH/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


TĂNG SINH TRƯỞNG, TĂNG NĂNG SUẤT, TIẾT KIỆM PHÂN BÓN VÀ TĂNG LỢI NHUẬN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

➖ Bón thúc 1 (7-10 NSS): 150-200 kg/ha.

➖ Bón thúc 2 (18-25 NSS): 150-200 kg/ha.

➖ Bón đón đòng: 150-200 kg/ha.

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại giống và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor